รายละเอียดงานสัมมนา

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3
รายละเอียด :

การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3

“งานวิจัยสร้างมูลค่า บูรณาการสหสาขา พัฒนาชาติก้าวไกล Thailand 4.0

The 3rd Suan Dusit Academic National Conference 2018

“Innovative and Interdisciplinary Research towards a value-based Thailand 4.0”

          วันอังคารที่ 31  กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กลุ่มสาขาการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

  1. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. วิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
  3. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมี เภสัช วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง เทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีการเกษตร
  4. การศึกษา และสังคมศาสตร์

กำหนดการและวิธีการส่งผลงาน

1 เม.ย. – 20 ก.ค. 2561       เปิดรับลงทะเบียนผู้สนใจเข้าร่วมประชุม

1 เม.ย. – 15 พ.ค. 2561      เปิดรับบทความวิจัยฉบับเต็ม  ทางเว็บไซต์ http://conference.sci.dusit.ac.th/sdnc2018

15 พ.ค. 2561                วันสุดท้ายของการส่งบทความวิจัยฉบับเต็ม

16 พ.ค. – 20 พ.ค. 2561     ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานวิจัย

21 พ.ค. – 25 พ.ค. 2561     แจ้งผลการตอบรับผู้ผ่านการพิจารณาบทความวิจัยฉบับเต็ม

26 พ.ค. – 20 มิ.ย. 2561     ส่งบทความวิจัยฉบับเต็มฉบับแก้ไข

21 มิ.ย. – 20 ก.ค. 2561     ตอบรับการเข้าร่วมประชุมวิชาการรับชำระเงินค่าลงทะเบียน

31 ก.ค. 2561                ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการ

รูปแบบการดำเนินการประชุม

  1. การบรรยายพิเศษ (Keynote Lectures)
  2. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย (Oral Presentation)
  3. การนำเสนอผลงานวิจัยภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)
  4. นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม
  5. บูธจัดแสดงผลิตภัณฑ์

อัตราค่าลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์

ประเภทผู้สมัคร ค่าลงทะเบียน (บาท)
บุคคลทั่วไป 3,500
นักศึกษา 1,500

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ (ไม่นำเสนอบทความวิจัย)

ประเภท ค่าลงทะเบียน (บาท)
บุคคลทั่วไป 800

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 228-228/1-3 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถ. สิรินธร  แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 โทรศัพท์ 02-4239401-6

ภาพประกอบ :
กำหนดเวลาสิ้นสุดการส่งบทความวิจัย : 31/07/2018
กำหนดเวลาสิ้นสุดลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา : 10/07/2018
วันที่จัดงาน : 31/07/2018 - 31/07/2018
เวลาจัดงาน : 07:30 - 18:00
บทความที่นำเสนอในงาน :
รับลงทะเบียน : 500 คน
คงเหลือ : 499 คน