การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3

"วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุค Thailand 4.0"

The 3rd Suan Dusit National Conference 2018 "Science and Technology in Thailand 4.0"

เข้าร่วมการประชุม

งานสัมมนาวิชาการ


การประชุมวิชาการระดับชาติสวนดุสิต 2018 ครั้งที่ 3 รายละเอียด

รูปแบบการจัดสัมมนา


บรรยายพิเศษจากวิทยากร

การนำเสนอแบบบรรยาย

การนำเสนอแบบโปสเตอร์

ข่าวประชาสัมพันธ์


ทดสอบข่าว

อ่านเพิ่มเติม >>

สัมมนาวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวต้อนรับและเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ : การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ” ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตรจารย์ ดร.สุวิมล ว่องวาณิช ภาควิชาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ” ณ Hall 4 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมชาย อภิชาตตระกูล

เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายณรงค์ฤทธิ์ ภิรมย์นก

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.สุระสิทธิ์ ทรงม้า

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายทินกร ชุณหภัทรกุล

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมี เภสัชและวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

สถานที่จัดงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขที่ 228-228/1-3 ถนนสิรินธร แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700